รายละเอียดข่าวสาร : บ้านดาโต๊ะ

รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ
    รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-01-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

  • Size 68,046 Bytes
  • ผลงานวิชาการต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านดาโต๊ะ
      1 page 1 / 1
     รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ[12-01-2564]


    หน้าแรก