รายละเอียดข่าวสาร : บ้านทุ่ง

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    ชื่องานวิจัย      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ                                หาความรู้แบบ 5E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย              นายอนันตศักดิ์  ชูเอิน
สถานศึกษา     โรงเรียนบ้านทุ่ง
                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ปีการศึกษา      2562
 
บทคัดย่อ
 
              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E
             กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านทุ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 จำนวน  6  คน
             การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการพัฒนา 4 ระยะ ประกอบด้วย การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ใช้นักเรียนจำนวน 3 คน        การทดลองแบบกลุ่มย่อย ใช้นักเรียนจำนวน 9 คน การทดลองภาคสนาม ใช้นักเรียนจำนวน 31 คน และนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน  6 คน โดยใช้รูปแบบการวิจัยลักษณะกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง
 
                    ผลการวิจัยพบว่า
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 83.66 / 82.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่วางไว้ 80/80
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 48.90 หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.77 จากการทดสอบ t-test พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจต่อการเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-10-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ผลงานวิชาการต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านทุ่ง
  1 page 1 / 1
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27-10-2563]


หน้าแรก