รายละเอียดข่าวสาร : ชุมชนวัดป่าศรี

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My good time in Pattani กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-09-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

  • Size 176,794 Bytes
  • ผลงานวิชาการต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนวัดป่าศรี
      1 page 1 / 1
     รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My good time in Pattani กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [01-09-2563]
     รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี จังหวัดปัตตานี[29-08-2563]


    หน้าแรก