รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
    การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ                    
                      สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต ๑ ขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดทราบและส่งผลงาน จำนวนประเภทละ ๒ ชุด ส่งมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต ๑  ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต่อไป ภายใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ ร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-06-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 205,025 Bytes

 • Size 108,163 Bytes

 • Size 152,235 Bytes

 • Size 81,851 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    1 page 1 / 1
   ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [01-07-2564]
   การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ[29-06-2564]
   การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔[11-06-2564]
   ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[11-06-2564]
   ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)[23-04-2564]
   ขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกและส่งเอกสารผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔[23-04-2564]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[08-04-2564]
   ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564[16-03-2564]
   การปริ้นบัตรสอบโครงการพัฒนาอัฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2563[22-02-2564]
   เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลุกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[09-02-2564]
   แจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [02-02-2564]
   แจ้งประกาศกำหนดการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สอบคัดเลือกที่ ๑[02-02-2564]
   กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔[28-01-2564]
   ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)[13-01-2564]
   ประกาศเลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 [07-01-2564]
   การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564[26-11-2564]
   ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564[26-11-2564]