รายละเอียดข่าวสาร : บ้านปะกาลือสง

ผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การหาร ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง
    ผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การหาร ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง

บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-12-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

  • Size 151,540 Bytes
  • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปะกาลือสง
      1 page 1 / 1
     ผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การหาร ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง[15-12-2563]


    หน้าแรก