รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มกฏหมายและคดี

การอาศัยอยู่จริง...ในบ้านที่ขอเบิก
    กลุ่มกฎหมายและคดีได้จัดทำบทความสาระน่ารู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดตลอดจนผู้สนใจได้มีความรู้และเพื่อเป็นแนวทางป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำผิดวินัย ซึ่งสาระน่ารู้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น เป็นประเด็นเรื่อง การอาศัยอยู่จริงในบ้านที่ขอเบิก ซึ่งเชื่อว่าเป็นปัญหาสำหรับเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการครูและบุคลากร ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขอเบิกค่าบ้านเช่า และหวังว่าสาระน่ารู้ในเดือนนี้จะเป็นอุทธาหรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่พิจารณาออกคำสั่ง รวมทั้งเป็นประโยชน์สำหรับข้าราชการที่จะขอเบิกค่าบ้านเช่าเพื่อไว้เป็นบรรทัดฐานในการขอเบิกค่าบ้านเช่าดังกล่าวด้วย 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-12-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 110,621 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มกฏหมายและคดี
    1 page 1 / 1
   ดุลพินิจต้องใช้ตามกฎหมาย[07-01-2564]
   การอาศัยอยู่จริง...ในบ้านที่ขอเบิก[01-12-2564]
   การทุจริตการเลือกตั้ง ไม่ว่าโดยวิธีใด... ถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างหนึ่ง![15-11-2564]
   ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นวินัยร้ายแรง !![07-10-2564]
   เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ท าให้นักเรียนเกือบครึ่งห้องสอบตก!!![09-09-2564]
   คุ้มหรือเปล่า....กับการเรียกรับเงิน?[23-08-2564]
   ครูคือผู้ให้....มิใช่ผู้ทำลาย!![23-08-2564]
   ครูเก็บค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว...ต้องถูกออกจากราชการ!!![22-06-2564]
   เจ้าชู้...มีสิทธิ์โดนลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง?[16-04-2564]
   เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต ผิดทั้งวินัยและอาญา[18-03-2564]
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ[08-01-2564]
   มาทำงานสายเกินกำหนด...หมดสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน[08-01-2564]


  หน้าแรก