รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มกฏหมายและคดี

ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นวินัยร้ายแรง !!
    

      เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายสำนักงาน ๓ G โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฎิบัติงานในสำนักงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลการเริ่มต้นขับเคลื่อน จึงต้องเริ่มที่บุคลากรในสำนักงานให้มีความตระหนักรู้ที่จะร่วมมือกันพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนโยบาย ๓G เริ่มต้นที่ G๑ good person คนดี (รับผิดชอบ มีวินัย ใจบริการ ยึดประโยชน์ส่วนรวม) 

        กลุ่มกฎหมายและคดีได้จัดทำบทความสาระน่ารู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดตลอดจนผู้สนใจได้มีความรู้และสามารถนำไปประกอบการปฏิบัติงาน กับทั้งเพื่อเป็นแนวทางป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำผิดวินัย    ซึ่งสาระน่ารู้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น เป็นประเด็นเรื่องข้าราชการครูไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง คือโทษปลดออกจากราชการ และไล่ออกจากราชการ จะเห็นได้ว่าประเด็นสาระน่ารู้นี้นั้นเป็นประโยชนฺ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นอย่างมาก ที่ต้องปฎิบัติตามตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-10-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 120,882 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มกฏหมายและคดี
    1 page 1 / 1
   ดุลพินิจต้องใช้ตามกฎหมาย[07-01-2564]
   การอาศัยอยู่จริง...ในบ้านที่ขอเบิก[01-12-2564]
   การทุจริตการเลือกตั้ง ไม่ว่าโดยวิธีใด... ถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างหนึ่ง![15-11-2564]
   ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นวินัยร้ายแรง !![07-10-2564]
   เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ท าให้นักเรียนเกือบครึ่งห้องสอบตก!!![09-09-2564]
   คุ้มหรือเปล่า....กับการเรียกรับเงิน?[23-08-2564]
   ครูคือผู้ให้....มิใช่ผู้ทำลาย!![23-08-2564]
   ครูเก็บค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว...ต้องถูกออกจากราชการ!!![22-06-2564]
   เจ้าชู้...มีสิทธิ์โดนลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง?[16-04-2564]
   เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต ผิดทั้งวินัยและอาญา[18-03-2564]
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ[08-01-2564]
   มาทำงานสายเกินกำหนด...หมดสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน[08-01-2564]


  หน้าแรก