รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มกฏหมายและคดี

เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ท าให้นักเรียนเกือบครึ่งห้องสอบตก!!!
          สาระน่ารู้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ นั้น เป็นประเด็นเรื่องข้าราชการครูไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด ปล่อยปละละเลยนักเรียน ซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจให้ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน แต่เมื่อมีการรายงานการดำเนินการทางวินัยดังกล่าวไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการฯ คณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่า แม้จะเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง การกำหนดโทษของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนแห่งแรก ยังไม่เหมาะสมแก่การกระทำความผิด  มีมติให้ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๓ เดือน และต่อมาครูสมชายได้ขอย้ายไปสอนที่โรงเรียนอื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งใหม่ในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงมีคำสั่งลงโทษ ตัดเงินเดือนครูสมชายตามมติดังกล่าว ครูสมชายไม่พอใจคำสั่งดังกล่าวจึงอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. แต่ผลอุทธรณ์มีมติให้ยกอุทธรณ์ หลังจากนั้นครูสมชายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยและเรียกค่าเสียหาย จะเห็นได้ว่าประเด็นสาระน่ารู้นี้นั้นเป็นประโยชนฺ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาเป็นย่างมาก ที่จักได้ทราบถึงกระบวนการทางวินัย และอำนาจในการพิจารณาการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-09-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 108,064 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มกฏหมายและคดี
    1 page 1 / 1
   การอาศัยอยู่จริง...ในบ้านที่ขอเบิก[01-12-2564]
   การทุจริตการเลือกตั้ง ไม่ว่าโดยวิธีใด... ถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างหนึ่ง![15-11-2564]
   ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นวินัยร้ายแรง !![07-10-2564]
   เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ท าให้นักเรียนเกือบครึ่งห้องสอบตก!!![09-09-2564]
   คุ้มหรือเปล่า....กับการเรียกรับเงิน?[23-08-2564]
   ครูคือผู้ให้....มิใช่ผู้ทำลาย!![23-08-2564]
   ครูเก็บค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว...ต้องถูกออกจากราชการ!!![22-06-2564]
   เจ้าชู้...มีสิทธิ์โดนลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง?[16-04-2564]
   เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต ผิดทั้งวินัยและอาญา[18-03-2564]
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ[08-01-2564]
   มาทำงานสายเกินกำหนด...หมดสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน[08-01-2564]


  หน้าแรก