รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มกฏหมายและคดี

คุ้มหรือเปล่า....กับการเรียกรับเงิน?
                กลุ่มกฎหมายและคดีได้จัดทำบทความสาระน่ารู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดตลอดจนผู้สนใจได้มีความรู้และสามารถนำไปประกอบการปฏิบัติงาน กับทั้งเพื่อเป็นแนวทางป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำผิดวินัยสำหรับสาระน่ารู้ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในประเด็นเรื่อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเรียกรับเงินจากครูผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๘๔ วรรคสาม และมาตรา ๙๔ วรรคสอง 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-08-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 68,917 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มกฏหมายและคดี
    1 page 1 / 1
   การอาศัยอยู่จริง...ในบ้านที่ขอเบิก[01-12-2564]
   การทุจริตการเลือกตั้ง ไม่ว่าโดยวิธีใด... ถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างหนึ่ง![15-11-2564]
   ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นวินัยร้ายแรง !![07-10-2564]
   เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ท าให้นักเรียนเกือบครึ่งห้องสอบตก!!![09-09-2564]
   คุ้มหรือเปล่า....กับการเรียกรับเงิน?[23-08-2564]
   ครูคือผู้ให้....มิใช่ผู้ทำลาย!![23-08-2564]
   ครูเก็บค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว...ต้องถูกออกจากราชการ!!![22-06-2564]
   เจ้าชู้...มีสิทธิ์โดนลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง?[16-04-2564]
   เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต ผิดทั้งวินัยและอาญา[18-03-2564]
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ[08-01-2564]
   มาทำงานสายเกินกำหนด...หมดสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน[08-01-2564]


  หน้าแรก