รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายไตรมาสที่2 ประจำปี 2564
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-05-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 252,928 Bytes

 • Size 2,109,281 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    1 page 1 / 1
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[12-05-2564]
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔[19-01-2564]
   แนวปฏิบัติการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง และเบิกเกินส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online [19-01-2564]


  หน้าแรก