รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    รายงานการกับกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-01-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 1,816,813 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    1 page 1 / 1
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[12-05-2564]
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔[19-01-2564]
   แนวปฏิบัติการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง และเบิกเกินส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online [19-01-2564]


  หน้าแรก