รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มกฏหมายและคดี

มาทำงานสายเกินกำหนด...หมดสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน
    
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 กำหนดว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้...” จะเห็นว่าการ อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการถือเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ อย่างไรก็ตามหากข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย การที่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษามาทำงานสายเป็นอาจิณ แม้ยังไม่ถูกดำเนินการทางวินัยฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 87 แต่การกระทำดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-01-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 64,878 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มกฏหมายและคดี
    1 page 1 / 1
   การอาศัยอยู่จริง...ในบ้านที่ขอเบิก[01-12-2564]
   การทุจริตการเลือกตั้ง ไม่ว่าโดยวิธีใด... ถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างหนึ่ง![15-11-2564]
   ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นวินัยร้ายแรง !![07-10-2564]
   เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ท าให้นักเรียนเกือบครึ่งห้องสอบตก!!![09-09-2564]
   คุ้มหรือเปล่า....กับการเรียกรับเงิน?[23-08-2564]
   ครูคือผู้ให้....มิใช่ผู้ทำลาย!![23-08-2564]
   ครูเก็บค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว...ต้องถูกออกจากราชการ!!![22-06-2564]
   เจ้าชู้...มีสิทธิ์โดนลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง?[16-04-2564]
   เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต ผิดทั้งวินัยและอาญา[18-03-2564]
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ[08-01-2564]
   มาทำงานสายเกินกำหนด...หมดสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน[08-01-2564]


  หน้าแรก