สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-06-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 77,455 Bytes
 • การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    1 2 page 2 / 2
   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ครุุภัณฑ์สำหับห้องปฏิบัติการเพะาเห็ดและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น[22-09-2565]
   คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ 2)[14-09-2565]
   รายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา[20-08-2565]
   ราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่[20-08-2565]
   คุณลักษณะและราคากลางโต๊ะเก้าอี้[04-08-2565]
   คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน[04-08-2565]
   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์งานบ้านงานครับ[03-08-2565]
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ ขสร.1) ประจำเดือน ต.ค.62- มี.ค.63[23-06-2565]
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563[23-06-2565]
   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน[22-06-2565]
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[14-04-2565]
   ประกาศประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[03-04-2565]
   ประกาศร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563[12-03-2565]