สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-06-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 77,455 Bytes
 • การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    1 2 page 1 / 2
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565)[18-01-2565]
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566[27-12-2565]
   คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครุภัณฑ์งานอาชีพ, ครุภัรฑ์สเต็มศึกษา[11-12-2565]
   คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้[11-12-2565]
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง[27-06-2565]
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565[29-04-2565]
   คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา[10-01-2565]
   ครุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน[10-01-2565]
   คุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่[10-01-2565]
   ขออนุมัติใข้ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม[28-12-2565]
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563[09-07-2565]
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ต.63-มี.64[09-07-2565]
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 64[09-07-2565]
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการจัดกาาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564[09-07-2565]
   รายละเอียดคุณลักษณะและราคากางครุภัณฑ์[07-07-2565]
   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[07-06-2565]
   ราคากลางโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา software "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร" ให้กับครูในโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้[08-03-2565]
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางวัสดุประกอบการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา software "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร"[08-03-2565]
   ประกาศยกเลิกกำหนด(ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา software "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร" ให้กับครูในโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้[08-03-2565]
   ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทโนโลยี[23-02-2565]