รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 64
    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  64
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-07-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 3,130,346 Bytes
 • การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    1 2 page 1 / 2
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563[09-07-2564]
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ต.63-มี.64[09-07-2564]
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 64[09-07-2564]
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการจัดกาาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564[09-07-2564]
   รายละเอียดคุณลักษณะและราคากางครุภัณฑ์[07-07-2564]
   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[07-06-2564]
   ราคากลางโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา software "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร" ให้กับครูในโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้[08-03-2564]
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางวัสดุประกอบการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา software "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร"[08-03-2564]
   ประกาศยกเลิกกำหนด(ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา software "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร" ให้กับครูในโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้[08-03-2564]
   ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทโนโลยี[23-02-2564]
   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ครุุภัณฑ์สำหับห้องปฏิบัติการเพะาเห็ดและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น[22-09-2564]
   คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ 2)[14-09-2564]
   รายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา[20-08-2564]
   ราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่[20-08-2564]
   คุณลักษณะและราคากลางโต๊ะเก้าอี้[04-08-2564]
   คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน[04-08-2564]
   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์งานบ้านงานครับ[03-08-2564]
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ ขสร.1) ประจำเดือน ต.ค.62- มี.ค.63[23-06-2564]
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563[23-06-2564]
   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน[22-06-2564]