รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
    คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-08-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 185,266 Bytes
 • การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    1 page 1 / 1
   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[07-06-2563]
   ราคากลางโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา software "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร" ให้กับครูในโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้[08-03-2563]
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางวัสดุประกอบการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา software "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร"[08-03-2563]
   ประกาศยกเลิกกำหนด(ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา software "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร" ให้กับครูในโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้[08-03-2563]
   ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทโนโลยี[23-02-2563]
   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ครุุภัณฑ์สำหับห้องปฏิบัติการเพะาเห็ดและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น[22-09-2563]
   คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ 2)[14-09-2563]
   รายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา[20-08-2563]
   ราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่[20-08-2563]
   คุณลักษณะและราคากลางโต๊ะเก้าอี้[04-08-2563]
   คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน[04-08-2563]
   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์งานบ้านงานครับ[03-08-2563]
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ ขสร.1) ประจำเดือน ต.ค.62- มี.ค.63[23-06-2563]
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563[23-06-2563]
   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน[22-06-2563]
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[14-04-2563]
   ประกาศประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[03-04-2563]
   ประกาศร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563[12-03-2563]


  หน้าแรก