รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ปัตตานี เขต 1 On-Site 100% วันแรก โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายอย่างเคร่งครัด
    
วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 256 ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัด ในการเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด จากการลงพื้นที่พบว่าโรงเรียนได้ปฏิบัติดำเนินการตามมาตรการและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยโรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมมีแผนเผชิญเหตุ และปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด ควบคู่ไปกับคุณภาพของผู้เรียนอีกด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-05-2565
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ปัตตานี เขต 1 On-Site 100% วันแรก โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายอย่างเคร่งครัด[18-05-2565]
 ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ และให้การต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้[27-04-2565]
 ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ และคณะ ติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564[17-03-2565]
 หน่วยงานการศึกษา จ.ปัตตานี หารือเรียกร้อง ให้เปิดเรียนแบบ On-Site[24-01-2565]
 นำร่องโรงเรียนบ้านกูวิง สพป.ปัตตานี เขต 1 เปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site[04-01-2565]
 เสวนาการส่งเสริมระบบประกันคุณภายในสถานศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 ผ่านระบบออนไลน์[22-11-2565]
 ประชุมการประเมินความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาฯ[08-11-2565]
 นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสพฐ. ให้กับผู้บริหารการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 7[02-11-2565]
 ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564[26-10-2565]
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (โรงเรียนเมืองปัตตานี)[25-10-2565]
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (โรงเรียนอนุบาลปัตตานี)[25-10-2565]
 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาและการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัยด้วยการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในพื้นที่ จชต.[25-10-2565]
 กิจกรรมการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)[12-10-2565]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม (รูปแบบออนไลน์)[12-10-2565]
 นำคณะรองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 (เข้ามารับตำแหน่ง) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดปัตตานี[04-10-2565]
 สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564[10-06-2565]
 สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2564[10-06-2565]
 ผู้บริหารสพป.ปัตตานี เขต 1 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และเชิญชวนข้าราชการครูเข้ารับการฉีควัคซีน[07-06-2565]
 สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดโครงการพัฒนาครูบรรจุใหม่ หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ผ่านระบบ Google Meet[24-05-2565]
 สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2564[12-03-2565]

หน้าแรก