รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ปัตตานี เขต 1 On-Site 100% วันแรก โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายอย่างเคร่งครัด
    
วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 256 ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัด ในการเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด จากการลงพื้นที่พบว่าโรงเรียนได้ปฏิบัติดำเนินการตามมาตรการและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยโรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมมีแผนเผชิญเหตุ และปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด ควบคู่ไปกับคุณภาพของผู้เรียนอีกด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-05-2565
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566[18-05-2565]
 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”[25-04-2565]
 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[25-04-2565]
 ประเมินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา[25-04-2565]
 ประเมินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา[25-04-2565]
 PLC กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ[10-04-2565]
 “วิชาการค้ำจุน หนุนนำชีวิตสู่เป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2565”[23-03-2565]
 การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา[23-03-2565]
 “มหกรรมวิชาการเบิกฟ้าคีรีชล ประจำปีการศึกษา 2565” และมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคีรีชล ประจำปีการศึกษา 2565[23-03-2565]
 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา[23-03-2565]
 ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการครูรักษ์ถิ่นที่สอดคล้องกับความก้าวหน้า ในวิชาชีพตามเกณฑ์ ว.PA ด้วยเทคนิคการPLC (With Growth Mindset) [09-01-2565]
 ผอ.สพก.จชต. เป็นประธานเปิด“โครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรให้กับครูและนักเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Transfer Drone Technology for Training Project)”[14-12-2565]
 ปัตตานี เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[02-12-2565]
 การประชุมกลั่นกรองการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[22-11-2565]
 การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (cluster 7)[28-10-2565]
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[28-10-2565]
 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565[28-10-2565]
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565[21-10-2565]
 ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม[21-10-2565]
 สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดนราธิวาส[27-09-2565]

หน้าแรก