รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


 รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : ชุมชนวัดป่าศรี

ร่วมแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจกับครอบครัวของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านชะเอาะ
                   วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางวาสนา สิทธิพาที ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง เป็นตัวแทนร่วมแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจกับครอบครัวของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านชะเอาะ กรณีจมน้ำเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๒๕๔๖
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-03-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนวัดป่าศรี
  1 2 3 page 2 / 3
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [14-01-2564]
 มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ[08-01-2564]
 ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ร่วมกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์[10-12-2564]
 จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ[14-11-2564]
  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓[27-10-2564]
  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี[16-10-2564]
 มอบทุนการศึกษา ทุนภูมิทายาท ประเภทไม่ต่อเนื่อง [08-10-2564]
 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนยากจนพิเศษ และมอบทุนการศึกษา ทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ [26-09-2564]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา[29-08-2564]
 ค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต ” (โรงเรียนสุจริต) เยาวชนไทย หัวใจ STRONG [26-08-2564]
 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม“พุทธบุตร พุทธธรรมนำชีวิต” ตามโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้[25-08-2564]
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ[19-08-2564]
 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[25-07-2564]
 โครงการเกศาสานใจ [09-07-2564]
 ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-๑๙[30-06-2564]
 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณภายใน และภายนอกทุกอาคารเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) [24-06-2564]
 เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑ ก.ค.๖๓[22-06-2564]
 เยี่ยมให้กำลังใจคุณครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการอธิบาย และชี้แจงการทำใบงาน ครั้งที่ ๕ [15-06-2564]
 ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้า สำหรับแจกนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน[15-06-2564]
 ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563[02-06-2564]

หน้าแรก