ผลงานทางวิชาการ
เข้าสู่ระบบลงผลงานวิชาการ

2022-09-25 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การคูณแบบเวทคณิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเร...[ชุมชนบ้านยูโย]  
2022-09-24 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด หน้าที่ของพลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศา...[บ้านบูดี]  
2022-09-23 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...[บ้านบากง]  
2022-09-22 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน เรื่องคำคล้องจอง กลุ่มสาร...[บ้านบากง]  
2022-09-24 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัม...[บ้านมะปริง]  
2022-09-01 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การควบคุมโดรนด้วยโปรแกรม Scratch 2.0 รายวิชาวิทยาการคำนวณ ...[บ้านบูดี]
2022-08-28 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถม...[บ้านกาฮง]
2022-08-23 ระบบร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (โรงเรียนบ้านบากง)[บ้านบากง]
2022-08-07 การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การพับกระดาษของนักเรียนชั้นอนุบา...[บ้านตันหยงเปาว์]
2022-08-02 รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE)[บ้านตะโละ ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9