ผลงานวิขาการ


 2021-07-15   การพัฒนาความสามารถการใช้คำราชาศัพท์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำราชาศัพท์ กลุ...[บ้านค่าย]  
 2021-07-12   ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง พ...[บ้านลางา]  
 2021-07-12   ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง พ...[]  
 2021-07-12   รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง สื่อผสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้น...[บ้านฝาง]  
 2021-07-03   รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสำหรับนักเรียน ...[บ้านมูหลง]  
 2021-07-03   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรีย...[บ้านมูหลง]
 2021-06-18   ผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารโดยใช้ชุดฝึกเสริม...[บ้านท่าข้าม]
 2021-06-04   รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์แล...[บ้านบูดี]
 2021-06-04   การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ ไม่เกิน 20 กลุ่มสาระกา...[บ้านบูดี]
 2021-06-02   การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร[บ้านค่าย]

  1 2 3 4 5 page 3 / 5