ผลงานวิขาการ


 2021-09-08   รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเวลาภาษาอังกฤษ โดยใช้การสอนแบบ Co-operative Learning เทคนิค CIRC สาหรับ...[อนุบาลปัตตานี]  
 2021-09-08   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง แรงแ...[อนุบาลปัตตานี]  
 2021-09-06   รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน...[บ้านบางปู]  
 2021-08-29   รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ส าห...[ชุมชนบ้านกะมิยอ]  
 2021-08-29   ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและเขียนค าในภาษาไทย เรื่อ...[ชุมชนบ้านกะมิยอ]  
 2021-08-22   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สุขภาพดียุค 5G กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาแล...[บ้านบูดี]
 2021-07-29   รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความ...[ชุมชนบ้านปาตา]
 2021-07-29   ชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Our School สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ...[ชุมชนบ้านปาตา]
 2021-07-25   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค STAD แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เลขยกก าล...[ชุมชนบ้านกะมิยอ]
 2021-07-17   การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Numbers Around Me สำหรับนักเรียนชั้นประถมศ...[บ้านมะปริง]

  1 2 3 4 5 page 2 / 5