ผลงานวิขาการ


 2020-12-08   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) [บ้านชะเอาะ]  
 2020-10-27   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้...[บ้านทุ่ง]  
 2020-09-01   รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My good time in Pattani กลุ่มสาระการเรียนรู้...[ชุมชนวัดป่าศรี]  
 2020-08-29   รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก...[ชุมชนวัดป่าศรี]  
 2020-08-02   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บทเรียนเศรษฐศาสตร์น่ารู้ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มส...[บ้านตาลีอายร์]  
 2020-07-28   รายงานผลการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องระบบสุริยะและการ...[ชุมชนบ้านสาบัน]
 2020-07-09   รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตารางประกอบการเรียนรู้...[บ้านบูดี]
 2020-03-10   รายงานการวิจัยเรื่องแบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล[บ้านเฑียรยา]
 2020-02-08   รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนร่วมกันสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นกลุ่มปร...[บ้านบูดี]

  1 2 3 page 2 / 3