ผลงานวิขาการ


 2021-05-07   การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร[บ้านค่าย]  
 2021-04-24   รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Communicative English กลุ่มสาระการเร...[บ้านบากง]  
 2021-04-15   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อ...[บ้านบูดี]  
 2021-04-15   การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ ไม่เกิน 20 กลุ่มสาระกา...[บ้านบูดี]  
 2021-04-15   รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนัทีมีผลลัพธ์และต...[บ้านบูดี]  
 2021-01-12   รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่...[บ้านดาโต๊ะ ]
 2020-12-08   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) [บ้านชะเอาะ]
 2020-10-27   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้...[บ้านทุ่ง]
 2020-09-01   รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My good time in Pattani กลุ่มสาระการเรียนรู้...[ชุมชนวัดป่าศรี]

  1 2 page 1 / 2