ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


2020-03-12      การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมา...  
2020-03-12      ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. 2563  
2020-02-05      ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563  
2020-01-23      ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  
2020-01-23      ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  
2020-01-23      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทใน...
2020-01-23      โครงการทุน S@P ระดับปริญญาตรี
2020-01-23      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมปฏิบัติการงา...
2020-01-06      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิชการ
2020-01-06      ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด PRINCE AND PRINCEE PATTANI

  1 page 1 / 1