2020-09-25    ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง "การสอนภาษาไทยออนไลน์" ในศตวรรษที่ 21  
2020-09-25    สำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตการสอนและอยู่ระหว่างปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา  
2020-09-24    การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
2020-09-18    ประชาสัมพันธ์เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ฯ
2020-08-24    ใบสมัครโครงการประกวดคลิป VDO ภายใต้หัวข้อ (“การจัดการศึกษายุค New Normal”)
2020-08-11    ประกวดโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8
2020-08-03    การอบรมกติกาและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทยฯ
2020-07-20    ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัดปัตตานี ปร...
2020-07-17    ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ป...

  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6