สาระที่ควรรู้กลุ่มกฏหมายและคดี


 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ[กลุ่มกฏหมายและคดี]  
 มาทำงานสายเกินกำหนด...หมดสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน[กลุ่มกฏหมายและคดี]  

  1 page 1 / 1