สาระที่ควรรู้กลุ่มกฏหมายและคดี


2021-09-09      เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ท าให้นักเรียนเกือบครึ่งห้องสอบตก!!!  
2021-08-23      คุ้มหรือเปล่า....กับการเรียกรับเงิน?  
2021-08-23      ครูคือผู้ให้....มิใช่ผู้ทำลาย!!  
2021-06-22      ครูเก็บค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว...ต้องถูกออกจากราชการ!!!  
2021-04-16      เจ้าชู้...มีสิทธิ์โดนลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง?  
2021-03-18      เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต ผิดทั้งวิ...
2021-01-08      คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ
2021-01-08      มาทำงานสายเกินกำหนด...หมดสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน

  1 page 1 / 1