สาระที่ควรรู้กลุ่มกฏหมายและคดี


2022-01-07      ดุลพินิจต้องใช้ตามกฎหมาย  
2021-12-01      การอาศัยอยู่จริง...ในบ้านที่ขอเบิก  
2021-11-15      การทุจริตการเลือกตั้ง ไม่ว่าโดยวิธีใด... ถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างหนึ่ง!  
2021-10-07      ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นวินัยร้ายแรง !!  
2021-09-09      เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ท าให้นักเรียนเกือบครึ่งห้องสอบตก!!!  
2021-08-23      คุ้มหรือเปล่า....กับการเรียกรับเงิน?
2021-08-23      ครูคือผู้ให้....มิใช่ผู้ทำลาย!!
2021-06-22      ครูเก็บค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว...ต้องถูกออกจากราชการ!!!
2021-04-16      เจ้าชู้...มีสิทธิ์โดนลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง?
2021-03-18      เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต ผิดทั้งวิ...

  1 2 page 1 / 2