สาระที่ควรรู้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สารสนเทศและสื่อสาร


2021-01-25      พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560  
2021-01-22      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV  
2021-01-21      คู่มือการใช้ Google Form  
2021-01-21      คู่มือการใช้ Google Drive เบื้องต้น  
2021-01-21      การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
2021-01-21      เอกสารประกอบเพิ่มเติม DLIT
2021-01-21      การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2021-01-21      สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาและเนื้อหา 13 เรื่องที่ชาวเน็ตต้องรู้
2021-01-21      วิธีดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ (สื่อ๖๐พรรษา)

  1 2 page 1 / 2