สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ


 2020-11-12   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-11-02   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-09-02   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-08-08   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-07-03   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-06-11   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-05-07   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-04-03   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-03-04   สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 page 1 / 2