หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


เผยแพร่นวัตกรรม
กิจกรรมเดินวิ่ง Yaring Walk and Run
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมาได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนยะหริ่ง
ประชุมกำหนดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศีกษาและสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565
ต้อนรับคณะนิเทศจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 ที่เข้ามานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
บริษัทลีอองจอมเกล้า9 จำกัด และทีมงานพลังบุญ ที่มอบลูกฟุตบอล ADIDAS ให้กับโรงเรียนยะหริ่ง
รับการประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนยะหริ่ง
พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย..
กิจกรรม English camp
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 page 1 / 14