หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


การจัดการเรียนการสอนแบบ on hand
ครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อมอบเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี และมอบถุงยังชีพ “ปันยิ้ม ปันสุข ยุคโควิด-๑๙”
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
การจัดการเรียนการสอนแบบ ON Hand
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
ร่วมแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจกับครอบครัวของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านชะเอาะ
ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 page 1 / 14