หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับ เพชร
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
มอบทุนการศึกษา ทุนภูมิทายาท ประเภทไม่ต่อเนื่อง
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนยากจนพิเศษ และมอบทุนการศึกษา ทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
มหกรรมวิชาการ “สู่ความเป็นอัจฉริยภาพของน้องตานี 1”
“เกษียณสุขใจ วิถีชีวิตใหม่ (new normal) สานสายใยรัก ถักทอใจ”
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต ” (โรงเรียนสุจริต) เยาวชนไทย หัวใจ STRONG
จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม“พุทธบุตร พุทธธรรมนำชีวิต” ตามโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9