หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


นิเทศ ติดตาม ตรวจความพร้อมของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-๑๙
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณภายใน และภายนอกทุกอาคารเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)
เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑ ก.ค.๖๓
เยี่ยมให้กำลังใจคุณครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการอธิบาย และชี้แจงการทำใบงาน ครั้งที่ ๕
ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้า สำหรับแจกนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน
มอบทุนเสมอภาค (กสศ.)
นิเทศ ติดตาม การทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน DLTV ในยุคโควิด – 19
  1 2 3 4 5 6 7 8 page 1 / 8