ผลงานและกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการครูรักษ์ถิ่นที่สอดคล้องกับความก้าวหน้า ในวิชาชีพตามเกณฑ์ ว.PA ด้วยเทคนิคการPLC (With Growth Mindset)
ผอ.สพก.จชต. เป็นประธานเปิด“โครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรให้กับครูและนักเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Transfer Drone Technology for Training Project)”
ปัตตานี เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมกลั่นกรองการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (cluster 7)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565
ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดนราธิวาส
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 page 1 / 35