2022-06-27 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่...-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2022-04-29 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2022-01-10 คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2022-01-10 ครุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2022-01-10 คุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2021-12-28 ขออนุมัติใข้ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2021-07-09 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2021-07-09 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ต.63-มี.64-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2021-07-09 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 64-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2021-07-09 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการจัดกาาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1 2 3
page 1 / 3