การจัดซื้อจัดจ้าง


 2020-08-04   คุณลักษณะและราคากลางโต๊ะเก้าอี้[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-08-04   คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-08-03   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์งานบ้านงานครับ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-06-23   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ ขสร.1) ประจำเดือน ต.ค.62- มี.ค.63[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-06-23   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-06-22   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-04-14   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธี...[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-04-03   ประกาศประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล...[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-03-12   ประกาศร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 25...[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 page 2 / 2