การจัดซื้อจัดจ้าง


 2021-06-07   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีง...[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-03-08   ราคากลางโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา softwa...[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-03-08   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางวัสดุประกอบการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโน...[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-03-08   ประกาศยกเลิกกำหนด(ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางจ...[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-02-23   ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทโนโลยี[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-09-22   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ครุุภัณฑ์สำหับห้องปฏิบัติการเพะาเห็ดและอุปกรณ์วิทยาศาสต...[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-09-14   คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ 2)[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-08-20   รายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-08-20   ราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 page 1 / 2