การจัดซื้อจัดจ้าง


 2021-02-23   ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทโนโลยี[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-09-22   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ครุุภัณฑ์สำหับห้องปฏิบัติการเพะาเห็ดและอุปกรณ์วิทยาศาสต...[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-09-14   คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ 2)[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-08-20   รายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-08-20   ราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2020-08-04   คุณลักษณะและราคากลางโต๊ะเก้าอี้[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-08-04   คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-08-03   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์งานบ้านงานครับ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2020-06-23   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ ขสร.1) ประจำเดือน ต.ค.62- มี.ค.63[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 page 1 / 2