ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


 2021-07-09   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-07-09   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ต.63-มี.64[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-07-09   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 64[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-07-09   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการจัดกาาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-07-07   รายละเอียดคุณลักษณะและราคากางครุภัณฑ์[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 2021-06-07   ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีง...[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2021-03-08   ราคากลางโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา softwa...[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2021-03-08   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางวัสดุประกอบการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทคโน...[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2021-03-08   ประกาศยกเลิกกำหนด(ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางจ...[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 2021-02-23   ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานการถ่ายทอดเทโนโลยี[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 page 1 / 3