แจ้งคอมพิวเตอร์เสีย
ชื่อ - นามสกุลผู้แจ้ง
ชื่อ :
นามสกุล :
ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์
รหัสคอมพิวเตอร์ :
ชื่อยี่ห้อคอมพิวเตอร์ : *( ชื่อ User ของเครื่องคอมพิวเตอร์ )
กลุ่ม :
อาการเสียเบื้องต้น :