ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
The Information System Management for Computer Hardware Maintenance in Pattani Primary Educational Service Area Office 1

แจ้งคอมฯเสีย | ผู้ดูแลระบบ

จำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

1

เครื่อง

การส่งซ่อมทั้งหมด

0

ครั้ง

อุปกรณ์ที่มีการซ่อมแซมทั้งหมด

0

ชิ้น

สถานะเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

ใช้งาน  1  เครื่อง